top of page

Städa smart! Städa digitalt!

Vi lät ChatGPT sammanfatta de nio blogginlägg vi gjort under hösten 2023 under temat "När du bestämt dig för att göra skillnad med rätt förutsättningar i städbranschen."


Lägligt nog körde Almega Serviceföretagen ett webbinarim igår om just upphandlarens roll att bidra till en sundare städbransch. Bra! Vi på Avista kallar det målet för #FairPLay: en status där alla vinner utan att det sker på någon annans bekostnad. Det är vår vision.


Vi har även skrivit en separat reflektion om det webbinariet.


Våra nio perspektiv och bloggar ger ökad tydlighet på de förutsättningar som krävs


 1. Vad kräver Fair Play generellt i städbranschen?

 2. Hållbara digitala scheman för leverantör

 3. Skapa en famtidssäker verksamhet idag

 4. Digitala arbetsordrar från verksamhet

 5. Flexibla arbetsordrar för leverantören

 6. Hållbara avtal i praktiken

 7. Digitala förutsättningar för Fair Play sker redan vid upphandling

 8. Lokalvårdaren, kvalitet och kommunikation

 9. Problemen Avista löser med en integrerad, beprövad helhetslösning i molnet


Se sammanfattningen nedan som en inspiration från nio håll! Vi tar gärna ett möte om det goda exemplet som alla våra kunder är.. Hör av dig i tid innan du upphandlar! Nyttokalylen är stor oavsett var du börjar för att framtidssäkra dig. .
1.Fair Play: från övertid till tid över inom städbranschenSkapa örnkoll genom ökad digitalisering

 • Efter tjugo års erfarenhet erbjuder Avista Time en helhetslösning inom städbranschen med ökad transparens genom digitalisering, vilket vi kallar "örnkoll" (för alla parter)

Fair Play inom städbranschen

 • Fair Play involverar köpare, leverantörer och utförare samt kräver kalibrering och synliggörande av data för att alla parter ska vinna.

Håll Sverige Renare genom ”Fair Play”

 • Konceptet "Håll Sverige Renare" bygger på rimliga krav, görbara arbetsordrar och skälig ersättning via Fair Expectation, Fair Commitment och Fair Compensation.

Utmaningar och lösningar i städbranschen:

 • Städbranschen är underdigitaliserad, och det finns en svaghet bland upphandlare att förstå dynamiken på grund av upplevd komplexitet.

 • Digitaliseringen möjliggör lösningar för ökad social och klimatmässig hållbarhet samt ökad flexibilitet för alla.

Kvalitet(arbetetet) kostar, men det är samtidigt lönsamt

 • Kvalitetsuppföljning finansierar digitalisering och engagerar alla parter.

 • Att följa upp avtal handlar om att följa upp kvalitet. Detta blir mycket kostnadseffektivt genom digitalisering. Det är enklare än alla tror och roligt

Digitalisering är en lönsam affär för alla

 • Digitalisering av städbranschen är en lönsam affär där alla parter blir vinnare.

 • Region Västmanland med sin upphandling av full digitalisering hade stöd av en stark nyttokalkyl, en självfinansierande transformation utan behov att anställa fler.

Tiden är demokratisk

 • Avista Time betonar vikten av att använda tiden rätt. Digitaliseringen driver produktivitet och skapar möjlighet att använda tiden på ett meningsfullt sätt.

Reflektion över övertid och tidsanvändning:

 • Avslutas reflekterar över vad man skulle göra med 20-30% eller nästan 100% mer tid (administrativt) och betonar att tiden är det mest demokratiska vi alla har.

 • Frågan är hur vi använder den optimalt


2. Fair Play teori: Gör skillnad med hållbara och balanserade scheman!Effektiv tidsanvändning (vem & när)

 • Målet är att använda tid effektivt för affärsutveckling eller produktivitet.

 • Digitalisering och flexibla arbetsscheman behövs för branschens utveckling.

Trender och utmaningar

 • Inflation och prispress påverkar behovet av ökad kostnadseffektivitet

 • Digitalisering ger konkurrensfördel och är nödvändig för framgång.

Personalhantering

 • Viktigt att behålla och engagera personal med attraktiva scheman och löner

 • Social hållbarhetsrapportering och behovsbaserad städning kräver flexibilitet

Optimering och flexibilitet

 • Optimering av rutter och scheman ökar lönsamheten och minskar klimatavtryck

 • Leverantörer anpassar efter kundens flexibla behov utan att skada personalens privata intressen och trygghet

Kostnadseffektivitet

 • Digitala arbetsordrar & schema optimerar kostnader och ökar produktivitet.

Personalfaktorer

 • Hållbara scheman minskar övertid och stress, ökar produktivitet, minskar personalomsättning samt möjliggör en hållbar livssituation för lokalvårdare

Check In - Check Ut:

 • Noggrannhet vid mätning av tid och kvalitet är viktigt för att undvika fel och överleverans och lärande om respektive objekts behov över tid

 • Trygghet med ökad synlighet trots ensamhet

Regioners uppdrag skiljer sig inte från andra köpare

 • Risken för överleverans är stor utan hållbara scheman och arbetsordrar

 • Behovet av en partnerbaserad dialog är lika

Produktivitet och kontinuitet är basen för upplevd kvalitet

 • Produktiviteten ökar avsevärt med hållbara, digitala och synkade scheman.

Framtida utmaningar är många

 • Kommande utmaningar inkluderar pensionsavgångar, minskad arbetskraftstillgång, sänkta budgetar, hållbarhetsrapporteringar samt är behovsbaserade

 • Det måste få ta den tid som krävs men den digitala omställningen kan inte vänta ytterligare en avtalsperiod


3. Framtidssäkra verksamheten med flexibla och hållbara arbetsscheman i praktikenDigitala arbetsscheman

 • Effektiviserar verksamheten på flera nivåer

 • Skapar konkurrenskraft och minskar administration

Bemötande av behov

 • Avista tillhandahåller lösningar för hållbara scheman för olika intressenter

 • Positiva effekter inkluderar ökad kontroll, insyn samt minskad administration

Lönsamhet och ökad produktivitet

 • Ökad tydlighet och sammanhållet schema ökar lönsamheten

 • Förväntas öka produktiviteten med 20 - 30% och optimerade rutter

Social hållbarhet

 • Hållbara scheman gynnar personalen och leverantörer; ökar lönsamheten radikalt

 • Potentiell kravställning från på social hållbarhet i värdekedjan framöäver (ESRS) .

Hållbara scheman:

 • Görbart och rimligt arbete med rimlig ersättning och ett drägligt tillvaro (FN)

 • Kalibreras och optimeras löpande, ökar produktiviteten och reducerar övertid

Flexibel personalplanering

 • Möjliggör ad hoc förändringar och simulering av grundschema

 • Digital signering och ökad transparens minskar administration vid onboarding

Snabb bemanning och tidsregistrering

 • Optimerade scheman ger bättre beläggning och mer fakturerbar tid

 • Enkel och rättvisande tidsregistrering via mobil

Schemahantering

 • Skapar grundscheman och möjliggör ad hoc förändringar.

 • Automatisk digital planering minskar administration och ger ökad insikt.


4. Från noll koll till örnkoll på instruktioner och digitala arbetsordrarEffektiv lokalvård genom ökad digitalisering

 • Digitala arbetsordrar och scheman effektiviserar lokalvårdsverksamheten.

 • Rätt plats, tid, utrustning och åtgärder kräver tydliga och uppdaterade instruktioner.

Vikten av digitala lokalregister

 • Ett uppdaterat och noggrant digitalt lokalregister är grundläggande.

 • Dynamiska och transparenta register mellan parter underlättar för alla.

Behov av uppdaterade instruktioner:

 • Lokalvårdarens skicklighet eller rädsla för fel påverkar tid, kvalitet och rätt prio.

 • Tydliga instruktioner är nödvändiga för att undvika överleverans och felaktig avvikelsehantering.

Behovsbaserad städning och green cleaning

 • Behovsbaserad städning och green cleaning är två starka trender

 • Uppdaterade digitala lokalregister samt gemensam kalibrering löpande förfinar hållbara scheman och kostnadsoptimering under avtalsperiod och över årstider

Samarbete om totala kostnader

 • Kund och leverantör kan tillsammans räkna ut total skälig kostnad per objekt

 • Uppdaterade register möjliggör kalibrering och ökad koll för båda parter

Förändringar i arbetssätt och teknik

 • Robotar, IoT och annan mätning av klimatpåverkan blir allt viktigare

Tydliga instruktioner och engagemang

 • Tydliga instruktioner minskar överleverans och ökar engagemang

 • Digitalisering och transparent kommunikation kan minska sjukfrånvaron

Synergier och nyttokalkyl

 • Tydliga arbetsordrar, minskad överleverans och ökat engagemang medför?

 • Lägre personalkostnad och ökad nyttokalkyl blir möjligt genom tidig digitalisering.

Fair Play och digitalisering

 • Fair Play innebär rätt förväntningar, rätt åtaganden och rätt kompensatio

 • Digitala arbetsordrar är nyckel förframgångsrik övergång till digitalisering

Uppmuntran till handling:

 • Kalibrera uppdraget tillsammans me rätt förutsättningar för en effektiv verksamhet

 • Små procentuella förbättringar får snabbt betydande ekonomiska fördelar


5. Framtidssäkra verksamheten i städbranschen med flexibla arbetsordrar i praktikenTydlighet och notivation:

 • Låg tydlighet kan vara demotiverande på arbetsplatsen.

 • Digitala arbetsorder ger objektivitet och tydlighet.

Tidsoptimering för lönsamhet

 • Avista fokuserar på att effektivt hantera tid för att skapa lönsamhet.

 • Tydliga arbetsordrar kopplar samman kundens avtal med leverantörens schema.

Tydliga instruktioner

 • Undvika fel insats

 • Avvikelsehantering och realtidsuppdateringar underlättar kommunikation

Flexibilitet och tilläggstjänster

 • Pandemin har ökat efterfrågan på tilläggstjänster / integrerade tjänster

 • Möjligheten att köpa en komplett teknisk lösning betonas

 • Översikt i ärendehantering , kundportal, leverantörsportal

Intelligent mänsklig logistik blir socialt hållbar

 • Arbetsordern är kärnan i den operativa modellen (vad / hur / när)

 • Social hållbarhet kräver rättvisa i förväntningar, åtaganden och kompensation

 • Utrymme för insikt, reflektion och gemensamt lärande baserad på trovärdig data.

Optimering och integration

 • Avista täcker alla verksamhetsprocesser inom lokalvården

 • AI optimerar och automatiserar, lägger grunden för framtida insikter

 • Integration av lokalregister, scheman och kontrakt möjliggör kalibrering.

Transparens och sammanhållen städplanering

 • Transparens möjliggör kalibrering av frekvenser och kvalitetskrav

 • Sammanhållet schema ger lokalvårdaren hög debiteringsgrad

Engagemang och produktivitet

 • Lokalvårdaren ska ha och kan få rätt förutsättningar till skälig ersättning.

 • Ökat engagemang och produktivitet sänker (sjuk)frånvaro.

 • Kontinuitet skapar igenkännedom, trugghet och kvalitet

Städplanering och hinderrapportering

 • Städplaneringen baserad på standard och uppdaterat, digitalt, loikalregister .

 • Avista-appen möjliggör hinderrapportering och ökad transparens.


6.Upphandla hållbara avtal med rätt förutsättningarUpphandla digital lokalvård

 • Förespråkar digitalisering av lokalvårdsprocesser genom upphandling

 • Kräver verksamhetskunnig upphandlare med rätt ingångsvärden

 • Lyckad upphandling ger hållbara avtal och partnerskap

 • Otydlighet inför nytt skapar utrymme för förbättring

Utmaningar i lokalvårdsbranschen:

 • Stora förändringar med minskande budgetar och ökade krav

 • Ökad digitalisering är en kritisk faktor i lösningen för alla utmaningar

 • Inflation, höjda minimilöner, och behovsbaserad städning

Fördelar med digitalisering:

 • Ökad lönsamhet, professionella parter och självfinansierande projekt.

 • Personaleffektivitet, minskad sjukfrånvaro, och ökad kvalitet

 • Flexibilitet och hållbarhet förbättras genom ökad automatisering

Avtalsuppföljningens syfte

 • Säkerställa överenskomna tjänster är skäliga

 • Skapa förutsättningar för en partnerskapsdialog

 • Under pandemin blev lokalvårdarnas flexibilitet och engagemang tydligt synliga och värdefulla vilket kan säkerställas med bättre avtal

Slutsats om avtalsuppföljning från kvalitativ studie med regionerna 2021

 • Regioner grupperades baserat på digitaliseringsgrad och leveransform.

 • "Ensam är Stark?" - "Vi & Dom" - "Stolt Pionjär"- "Business Control".

 • Bästa partner-relationen uppstod när både kund och leverantör var digitaliserade

Nästa steg och rekommendationer

 • Digitalisering och synligt ledarskap är nycklar till framgång

 • Vikten av att förstå och mäta vad som kan digitaliseras framhåll.

 • Samarbete med erfarna aktörer som Avista rekommenderas för att påbörja eller fortsätta digitaliseringsresas så snart som möjligt då nyttan är så stor.


7. En bra upphandling leder till Fair Play!


Nyttokalkylen för digitalisering är betydande

 • Tidig påbörjan av digitalisering resulterar i snabbare realisering av fördelarna

 • Avsevärd konsekvenskostnad av att vänta

 • Självfinansierande projekt som inte behöver en budget

Uppmaning till upphandlare och verksamhetschefer

 • Överväga digitalisering snarast

 • Börja någonstans

 • Erbjud stöd och lösningar för att hantera motstånd och organisatoriska utmaningar.

Rationella värden och emotionella motstånd

 • Målet bör vara att bemöta både rationella och emotionella pespektiv (oro/risk)

 • Man kan motivera, finansiera och driva digitaliseringsprojekt

Avista's erfarenhet och lösningar

 • Avista' erbjuder helhetslösningar,direkt och indirekt (via leverantörer.) till kund

 • Kunskapsutbyte runt krav, specifika frågeställningar och utmaningar.

Fokusera på mål, avtal och krav

 • Rekommenderar diskussioner om mål, utmaningar, avtal, och olika krav.

 • Vägledning om hur man undviker vanliga misstag och hanterar risker i implementationsprocessen.

Stöd och utbildning efter go live

 • Betonar vikten av support och fortsatt utbildning i digitaliseringsresan .

 • Erbjuder översikt över vad som måste fungera och hur man når bästa resultat.

Social hållbarhet och framtida rapporteringskrav

 • Illustrerar hur digitaliseringen är adderar värde till kommande sociala hållbarhetsrapporter (ESRS S1 och S2)., som arbetsivare eller leverantör

 • Erbjuder demonstrationer och möjlighet att ställa unika frågor.


8. När osynlig (lokalvårdare) blir synlig och delaktigSynlighet och delaktighet följer med ökad digitalisering:

 • Synlighet och delaktighet är viktig i lokalvården när envar ofta jobbar ensam

 • Avista ChatAvT och kvalitetsuppföljning främjar engagemang genom ökad synlighet samt skapar förutsättningar för framtida sentiment analys

Välmående och engagemang

 • Välmående drivs av upplevd självkontroll, inflytande och meningsfullhet

 • Behovet av att skapa förutsättningar för lokalvårdspersonal att trivas och känna sig delaktiga är viktigt för ökat engagemang, likt alla yrkesroller

Utmaningar inom lokalvård

 • Låga löner, fragmenterade shema. stress och otydlighet

 • Viktigt att synliggöra lokalvårdarnas insatser och skapa en positiv arbetsmiljö

Pandemins påverkan och engagemangshöjning:

 • Pandemin påverkade lokalvårdarna positivt (!) med ökat deras engagemang.

 • Mer engagerand, stödjande arbetsmiljöer främjar produktivitet och välmående.

Avista ChatAvT är en inkluderande och enkel lösning på alla språk

 • Avista ChatAvT är ett verktyg för enkel kommunikation mellan alla språk

 • Regelbundna konversationer och stöd skapar en positiv arbetskultur.

Kvalitetsuppföljning för realtidsåterkoppling

 • Avista kvalitetsuppföljning spelar en viktig roll i realtidsåterkoppling.

 • Stöd för ökad insikt, tydlighet och kontinuerlig utveckling

Förbättring av arbetstagarnas röst och delaktighet:

 • Lyssna på arbetstagarnas röster och inkludera dem i beslutsprocessen.

 • Förenkla samverkan mellan alla aktörer: HR, leveransansvariga och kunder ---

Digitaliseringen driver ökat välmående

 • Digitalisering som Avista erbjuder, är nyckeln till förbättring av arbetsmiljön.

 • Påbörja digitaliseringsresan för att främja engagemang och välmående nu


9 Problemen Avista löser för branschen är mångaKonsolidering av fragmenterade system

 • En integrerad, beprövad helhetslösning för effektivisering:

 • En SaaS och kompletterande konsulttjänster för Intelligent Human Logistics

Utmaningar och trender inom resursintensiva verksamheter:


Människan är kärnan i verksamheten

 • Människor och arbetslag representerar kvalitet och resultat inom dessa branscher.

 • Tydliga förväntningar och rätt förutsättningar > ökad kundnöjdhet och hållbarhet.

Många gemensamma utmaningar:

 • Branschen brottas med många utmaningar som dåligt rykte, underdigitalisering och otillräckliga rutiner.

Avista adresserar utmaningar med ökad samsyn:

 • Avista strävar efter att skapa förutsättningar för alla parter att göra ett bättre arbete genom samsyn på tid och arbetsorder.

Digitaliseringens roll:

 • Digitalisering är nödvändig för ökad effektivitet, kvalitet, och avtalsuppfyllnad.

 • Fördelen med Avista skapar ökad professionalism och ökad enkelhet.

Tålamod, intelligens och mänsklighet …

 • Avistas kvaitetsord tålamod, intelligens och mänsklighet får full effekt avseende arbetsmiljö och samhälle.

 • Ett ökat fokus på det mänskliga gör alla mer framtidssäkra och socialt hållbara.

… kompletterat med enkelhet

 • Enkelhet är nyckeln för ökad intelligens, tålamod och mänsklighet

 • Det som är enkelt är roligt att göra

 • Emotionella faktorer är starka incitament för digitalisering

Avista är redo. Är du?

 • Beslutsfattare måste övervinna emotionella hinder och se digitaliseringens fördelar.

 • Alla som som överväger att upphandla digital lokalvård bör ta kontaktVänta inte för långe! Hör av dig innan du upphandlar! Vad funderar du mer på?


AvistaSenaste inlägg

Visa alla

Commenti


bottom of page