top of page

Problemen Avista löser åt lokalvård & facility management är många

Uppdaterat: 22 nov. 2023

Avista Time är en Software-as-a-Service med kompletterande konsulttjänster.

Vi erbjuder Intelligent Human Logistics.. Vad innebär det praktiken?
Många problem och utmaningar har skapat den perfekta stormen


Lokalvård och facility management är resursintensiva verksamheterna samma sätt som äldreomsorgen., Det använder i princip samma operativa motor;

"Någon skall vara någonstans och göra något specifikt på ett speciellt sätt vid en schemalagd tidpunkt mot en överenskommen kostnad och tid. Är den skäliga tiden fel blir även priset fel." . - Ulf Gullstedt, Vd

Det handlar om tid mot pengar, Tid är pengar. Alla vill ha mer tid över. TIden måste mätas.. Det handlar mer om människor (eller arbetslag) än om produkter . Människan (arbetslaget) är produkten. Tillsammans representerar de kvaliteten, resultatet och upplevelsen från insatsen. Ju bättre förutsättningar och tydligare förväntningar den enskilda människan har desto bättre blir kundens totala upplevelse av vad de betalar. för. Ju bättre förutsättningar beställaren har om vad som skall göras desto bättre förutsättningar får leverantören att åta sig uppdraget till en skälig ersättning givet tydliga kriterier. Om ersättningen och uppdragen är realistiska och skäliga kan den enskilde människan / lokalvårdaren få en skälig lön och kanske även ett skäligt schema som hänger ihop; som det går att leva på, Det leder till ökad och framtidssäker hållbarhet. Branscherna har många utmaningar. Alla parter har en och samma utmaning. Hur de brukade göra är inte hållbart längre Det är inte ens försvarbart:

 • Dåligt rykte

 • Underdigitaliserade och/eller fragmenterade teknikmiljöer > "ett/färre system"

 • Stat, region och kommuner visar vägen för vad som är "ok"; som ofta inte är ok

 • Otillräckliga rutiner för kvalitetsuppföljning & avtalskontroll

 • Onödiga konflikter med leverantör leder till kontraproduktiva viten

 • En-lägsta-pris-vinner-mentalitet skapar ohållbara avtal för alla parter

 • Sämre förutsättningar skapas när lokalvård sker samtidigt som lokalen används

 • Saknar flexibelt stöd för tilläggsstjänster

 • Låg lönsamhet möter minskat budgetutrymme och låg resurstillgänglighet

 • Hög personalomsättning och sjukfrånvaro leder till låg kontinuitet av personal

 • Suboptimerade grundschema - ser inte effekten av helheten

 • Osäkra avtal > osäkra scheman > osäkra anställningsformer > svartarbete

 • Krav på ökad flexibilitet och (nya) integrererade tjänster

 • Språkbarriärer från arbetskraftsinvanding när inte alla ännu pratar svenska

 • Underlag för fakturering

 • Osynlig verksamhet tills den inte fungerar

 • Hopp om instegsjobb för arbetskraftsinvanding där fler förväntar "annat"

 • Kommande pensionsavgångar fylls på med personal med andra förväntningar

 • Kommande europeisk lagstiftning CSRD >> ESRS sätter krav på social hållbarhet i hela värdekedjan med ökat fokus på green cleaning, från köpare och säljare

 • Ensamt individuellt arbete skapar känsla av utanförskap och otrygghet

 • Tre huvudparter som ofta inte har samsyn

 • Okunskap om vad som är möjligt, görbart och lönsamt med ökad digitaliseting

 • Manuella personberoende leveranser

 • Otillräckligt uppdaterade information av objekt och lokalregister

 • osv.

Avista adresserar alla utmaningar och problem med huvudförutsättningen att alla parter har samsyn runt tid och arbetsorder. Parterna gör jobbet tillsammans i partnerskap,.

"Avista skapar bättre förutsättningar för alla parter att enklare göra ett bättre arbete. Det leder till ökat ömsesidigt tålamod, ökad kollektiv intelligens samt ökad mänskliget eftersom uppdraget i slutändan är meningsfullt ur ett samhällsperspektiv, varje dag. " - Uf Gullstedt, VD

Alla måste kunna känna sig framtidsäkra och synliga, annars mår de dåligt


De flesta är hjältar inom dessa branscher. De flesta har dock fel förutsättningar att göra ett bra arbete givet vad som är möjligt och beprövat idag. Alla vill förbli hållbara, vara synliga och redo för iframtida roller samt hålla länge, även om de inte skulle uttrycka det just så. Det vill nästan alla. Det vill kanske du också?

"Projektet som skapar dessa förutsättningar är självfinansierande. Inga nya resurser måste rekryteras. - Region Västmanland

Effekterna stöttas av en stark rationell nyttokalkyl


Bättre förutsättningar leder till ökad samsyn i realtid på verksamheten där ett kollektivt lärande leder till Fair Play = Fair Expectations + Fair Commitments + Fair Pay.


Digitalisering är en förutsättning för innovation, ökad delaktighet, engagemang, kontinuitet, kvalitet, lönsamhet, flexibilitet och avtalsuppfyllnad. Ökad professionalism leder till stärkta förmågor som tålamod, intelligens, mänsklighet och enkelhet..

 • Stärkt TÅLAMOD skapar uthållighet och empati . Detta behövs i en alltmer komplex omvärld; inte bara på arbetsplatsen. Det kan ta tid och vara svårt att tänka om eller inse att det måste få ta tid; tid att utföra jobbet, tid att anpassa sig till nya förutsättningar. Tålamod leder till ömsesidig empati och ett praktiskt lugn.

 • NTELLIGENS uppstår när varje medarbetare har förmågan att anpassa sig och att lära sig av erfarenheter.. Vi bemöter en stor förändring där intelligenta människor och intelligent teknologi gör störrre skillnad tillsammans än var för sig. Avista jobbar med Intelligent Human Logistics., inte med intelligent logistik av människor.

 • Ökat MÄNSKLIGT fokus gör alla mer framtidssäkra och socialt hållbara

 • Det som är ENKELT är roligt att göra. Avista är enkelt att implementera, att använda och att lära sig. Det blir dämed enkelt för varje part att bli lite mer intelligent, tålmodig och mänsklig med ökad delad insikt


Trots rationell logik är de emotionella krafterna ännu starkare


Det kan var värt att nämna att den enskilde beslutsfattaren många gånger tvekar att realisera nyttan ovan av emotionella skäl. Det är naturligt att dessa barriärer är kopplade till rädsla, stress, okunskap, tidspress, lågt inflytande, tidspress och svagt inflytande.


Den emotionella drivkraften att argumentera för ökad digitalisering kan dessutom även vara starkare än den rationella nyttokalkylen i sig: Detta känns spännande! Ny teknik är rätt väg! Äntligen proffsiga verktygt! Det känns framtidssäkert!.


Vi på Avista bejakar och bekräftar denna emotionella kraft i att vilja våga ta steget att bli mer digital och därmed främja något enklare som gör alla mer tålmodiga, intelligenta och mänskliga. Vi har empati för det emotionella motståndet. Det är dock helt obefogat.


Funderar du på att upphandla digital lokalvård? Hör av dig i tid.! Det måste få ta tid!

- Avista


För med inspiration om trender och allmänna utmaningar se tidigare inlägg samt vår trendpaning
Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page