top of page

Reflektion: Så kan upphandlare bidra till en sundare städbransch"

Tack för ett formidabelt inspel i debatten om en mer hållbar (sundare) städbransch.


INSPELNINGEN


Tack till Ari Kouvonen, näringspolitisk expert, Maria Gil, ansvarig för upphandlingsfunktionen på Riksbanken, Paulina Petruska, Sales Manager Public på ISS Facility Services samt Ewa Edström, ombudsman på Fastighetsanställdas Förbund.


Bakgrund


Vi på Avista har som en digitaliserande pionjör drivit frågan om en "sundare" bransch i snart sexton år. under temat #HållSverigeRenare med #FairPlay. Vi delar gärna med med oss av tips till upphandlare om hur de kan säkerställa att alla parter får rätt förutsättningar att göra ett bra. arbete. Oavsett hur man vrider på den frågan är en ökad digitalisering den grundläggande förutsättningen för att bemöta alla utmaningar såväl som att frigöra den outnyttjade potential som finns idag på grund av suboptimerade scheman (och därmed tid), icke uppdaterade lokalregister och bristande kvalitetsuppföljing . Vi tillför transparens, intelligens samt ett mänskligare fokus med enkla verktyg som för slutkund, leverantör ock lokalvårdare närmare varandra i något vi kallar samsyn i realtid.


Det där med samsyn. på gemensam operativ data är viktigt i en resursintensiv bransch som fortfaranda är relativt manuell och personberoende. Uppfattningen av tidsbehovet och vad tiden används till är nyckeln till en mer hållbar och framtidssäker verksamhet Låt oss därför vara tydliga::


Det finns absolut ingen rationell anledning till att inte ställa krav på (eller fortsätta sin) digitalisering av lokalvården under nästa avtalsperiod. Nästa avtal måste bemöta branschens utmaningar. Det går. Det är bråttom. Nyttokalkylen är stark för alla parter.


Läs mer>>


Detta webbinarium stärkte hopfullt våra egna uppfattningar.. Dialogen var uppfriskande, saklig och framåtlutad.. Vi biffogar några reflektioner,, kommentarer, invändningar samt några förslag till ett nästa steg i den fortsatta gemensamma resan som tack. Tack! .REFLEKTIONER, KOMMENTARER OCH FÖRSLAG


Största utmaningarna avseende lokalvård för upphandlare?

"Det är svårt att upphandla lokalvård även om arbetet består av relativt enkla tjänster men med komplexa lösningar"

Både jag och nej. De som upphandlar kan inte alltid branschen och då handlar det om att ersätta det gamla avtalet, ofta för sent, fem i tolv, inte ändra det.


Lokalvårds-leveransen innehåller många variabler som skall balanseras som tidsstyrning, olika fackförbund, frekvenser, scheman, avvikelsersapporteringar av både parter. prioritering på plats, behovsanpassade insater. Dessa skall och kommer att variera över tiden/året.


Det känns kanske extremt komplext att bemöta alla intressenter med en så komplex operativ model. Det är många siffror. Skall man vidare optimera scheman för alla individer blir det ännu viktigare med att dessa siffror går att lita på och "hänger ihop".


Det är dock kutmaningen som är komplex. Lösningen är enkel. Man kan välja en lösning som bygger på flera lösningar som skall integreras, Vi hävdar att den mest hållbara lösningen till detta är en integrerad och digitaliserad operativ förmåga med översikt och insikt i realtid på alla relevanta parametrar. När denna operativa data väl fångas går det väldigt fort att optimera verksamheten med AI. och bygga upp en trovärdig historik för framtida simuleringar.


Detta vet vi ligger som en prioriterade förmåga för alla stora aktörer inom resursintensiva verksamheter. som redan idag vill göra avancerad analyser såväl som sentimentanalys. .


Det är just lösningens enkelhet att fånga data som beskriver den dagliga verksamheten som gör att det går att fatta helt nya och relevant beslut tillsammans. Det gör lösningen enkel. Det leder till ökad professionalism och yrkesstolthet. Saknas denna data är det svårt att ställa krav vid upphandling och/eller prissätta/ förhandla/ kompromissa. Följden blir att kvalitetsuppföljningen blir manuell, kostsam. och otillfredsställande. Utan digitalt stöd fångas ingen relevant data, ingen data berikas till trovärdig information. Dialogen blir personberoende och mer emotionell än rationell. Vite uppstår.


Denna upplevda komplexitet gör det praktiskt svårt att utvärdera eller demonstrera kvalitet. Denna förmåga är kostnadsdrivande för budgivarna och är den inte praktisk bir det inget av det och bägge parter abdikerar Fokus blir snabbt lägsta pris och inte på värdet av samsyn i realtid.


Samsyn,är en förutsättning för transparens och gemensamma beslut i partnerskap och i realtid, om det behövs. Det finns en budget. Hur kan den användas bäst? Tid mot pengar. Sammanhängande tid mot pengar är ännu bättre för ökad fakturerbar tid och skälig inkomst för lokalvårdaren i slutändan. Sundare helt enkelt.


För att kalibrera fram ett korrekt avtal måste det finnas någon. troärdig information att utgå ifrån. Är avverkningstalen schablonartade påverkar det alla stort Ett annat sätt är att börja fånga tiden nr man ändå är där ute och lära känna faktisk avverkningsgrad. Är kraven skäliga för varje tillfälle? Vilka ytor kostar mest? Hur ser kraven ut olika årstider?


Vi vågar påstå att man skall börja med kvalitetsarbetet då det frigör dyr administrativ tid och frustration. Denna återvunna tid finansierar hela den digitala transformationen som behövs för att skapa just den sundare bransch. som upphandlarna skall möjliggöra


Lär mer


Avtalsuppföljning ör komplex och blir därför inte av

"Uppföljning under avtalsperioden är begränsad då det saknas utrymme för uppföljning"

Det saknas egentligen inte utrymme för uppföljing. Det saknas trovärdig data från kunden, objektet och lokalvårdaren i realtid att ta ställning till. Avista gjorde en kvalitativ studie med regionerna 2021 om just bristande avtalsuppföljning. I de fallen som varken kund eller leverantör var digitaliserade var viteskonflikten även som störst.


Leverar man åt sig själv utan realtidsinsikt är det garanterat överleverans. Empiriskt påstående!. Den kan vara i samma storleksgrad som sjukfrånvaron. Detta är ett annat problem, när ingen ifrågasätter vad man får för pengarna, rent kvalitativt, egentligen. Det upplevs svårt att motivera en digitaliseringsresa. Ingen vet var de skall börja. Det är många som borde göra det nu givet kympande budgetar samt utmaningar med kompetensförsörjning och för hög sjukfrånvaro,


Vi håller därför med panelen. Det är ett stort gap mellan olika myndigheter / regioner.. De har olika förutsättningar. Att träffas och jämföra avverkningsgrad hjälper föga.


När kund och leverantör båda är digitala är partnerdialogen som mest professionell!.


·Det saknas bra exempel på vad som är möjligt


Vi delar gärna med oss av goda digitala exempel som driver Fair Play. Vi har en unik insikt från alla parters perspektiv såväl som goda referenser. Hur kommer man igång? Vad skall man börja med? Vad är nyttokalkylen.?Vad är riskerna? Hur kalibrerar man ett avtal?. Vilka ytor kostar mest? Vilka ytor är mest lönsamma? Var är det överleverans? Varför? Hur optimerar man leverans, schema och arbetsorders med en knapp-tryckning? Hur simulerar man grundschemat framåt sexton veckor? Vad tycker lokalvårdarna själva?


Dialogen före, under eller efter avtalet är bristfällig

"Privata aktörer är bättre på att föra en konstruktiv dialog. Offentliga upphandlare skräms lite av LOU,"

Helt enig. Det är dock inte förbjudet att prata och samla på sig information innan en upphandling för att förstå branschen. Vidare kan man skicka en remiss på upphandling till marknaden och efterfråga återkoppling innan man upphandlar. Så många aktörer finns det inte. Prata med dom! Slutkunden kan inkludera en transformativ förväntan av leverantören om att bidra med den tekniska lösningen. Vi bryr oss inte från Avista. Vi är en digital förmåga som förstärker fokuset på det mänskliga "där ute". Detta är en stark trend iinternationellt och kallas "integrerade tjänster" . Vi på Avista jobbar med både slutkunder och/eller leverantörer med lokalvårdarem närmast hjärtat..

Sluteffekten blir densamma för alla. Yrkesstolthet. Känsla av kontroll. Självstyrning


Med en digital lösning kan man i princip ha ett avtal runt en budget som man sedan tillsammans kalibrerar för att få finna bästa effekt och fart genom uppdraget avseende frekvenser, kvalitetskrav, uppdaterad avverkningsgrad, dag i veckan, tilläggstjänster etc. Det kan man inte lika lätt om man är manuell.


Utgå från ett grundschema som du sedan anpassar till dynamiska behov tillsammans, kund och leverantör.!


Hållbar tillvaro för lokalvårdaren?

"Upphandlare och städbolag har ett ansvar att ta fram en krav som medför en bra arbetsmiljö som är inkluderande. (..). Även en städare har rätten till ett social privatliv. (..). Man kan inte gå med på vissa krav. Man har ansvar för sin personal. Oerhört viktig att ta ansvar. Otydlighet och otrygghet. Kunderna biter sig i svansen för de drabbas i slutet. Trygga avtal för slutpersonalens skull"

Mycket bra kommentar tycker vi. Det är kärnan i Fair Play och i det sociala hållbarhetsarbetet och dess kommander rapporteringskrav ESRS S1 och S2 2024..


På samma sätt ligger det i allas intresse att med tekniken snabbbt optimera arbetschema och arbetsordrar i tiden så att detta blir ett hållbart arbete i tiden, sammangängade tid som blir en deltid i stället för enstaka udda inhopp i en fragmenterad vardag där vardagen inte går ihop och där det känns otryggt, osäkert och oekonomiskt att gå till jobbet.


Ju fler sammanhållande deltider desto lättar för den enskilda lokalvårdaren att ha ett annat sammanhängande deltidsarbete osv,. Vi kan optimera rutter och schema minst 20-30%. Det är med andra ord detsamma som 20-30 % mer fakturerbar sammanhållande tid. Om alla i branschen ställde krav på detta skulle det finnas fler resurser tillgängliga..


Det tinns en annan koppling till detta som har att göra med instegsjobb för den nya generationen lokalvårdare efter pensionsboomen.


Läs mer om det vinnande receptet på strategisk nivrå (engelska)Invändningar


  • Vi saknade en övergripande inraming av branschens totala utmaningar givet kommande pensionsavgångar, kostnadsfokus, minskat budgeutrymme, minskad arbetskraftsinvandring, kompetensbrist, kommande sociala hållbarhetsrspporteringskrav. De stora aktörerna berkar internationellt men utmaningarna är de samma. Det vore intressant att veta om Sverige ligger före?

  • Vi ifrågasätter att det måste / kommer att ta så lång tid som panelen nämnde, Vi tror inte branschen kan vänta för långe. Kanske missförstod vi? Lösningen är digital och enkel. Nyttokalkylen är stor.. Det finns det ingen rationell anledning att vänta med sin digitaliseringsresa.


Förslag


  • Vi demonstrerar gärna vad som är möjliigt idag genom att dela med oss av goda exempel från verkligheten, slutkunden eller leverantörernas kunder

  • Vi kommer under våren dela med oss av referenser och case

  • Vi kör gärna ett webbinarium tillsammans om vad som är möjligt även om vi redan berättat det i Jan Stegmans bok och SoMe under flera år.


Team Avista

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page